Jest zgodna z polityką dywidendową dostosowaną do nowej struktury organizacyjnej i kapitałowej grupy. Związane jest to ze zmianami organizacyjnymi w Grupie Unimot, które obowiązują od 1 sierpnia 2022 r., tj. Przeniesieniem części przedsiębiorstwa do spółki w 100%  zależnej – Unimot Paliwa, przez co zmianie uległa struktura generowania zysków przez poszczególne podmioty z grupy” – czytamy w komunikacie.

Leszkiewicz, Grupa Azoty: Nowy zarząd rozpoczął pracę od wdrażania programów naprawczych

Zaś zysk netto wyniósł w III kwartale 41 mln zł w porównaniu do 4 mln zł w III kwartale rok wcześniej. Spółka wygenerowała 180 mln gotówki w III kw. Przychody w wysokości 13,4 mld zł i 3,7 mld zł w czwartym kwartale 2022 r. Ukształtowała się na poziomie 513,7 mln zł, wobec 70,6 mln zł w 2021 r., co oznacza ponad 7-krotny wzrost. Skonsolidowana EBITDA skorygowana osiągnęła poziom 233,9 mln zł, wobec 13,1 mln zł w analogicznym okresie 2021 r.

Unimot chce wypłacić dywidendę w ’24; ocenia, że wyniki za ’22 będą trudne do powtórzenia

Zarząd odniósł się także do procesu przejęcia aktywów Lotos Terminale. Będzie miało ono znaczący wpływ na wyniki grupy. Obecnie proces nie jest sfinalizowany i Lotos Terminale nie są uwzględniane w wynikach, ale mogą być widoczne już w przyszłym roku. Więc de facto te pieniądze do wkładu własnego mieliśmy odłożone z poprzednich lat.

Unimot rekomenduje wypłatę 4 zł dywidendy na akcję za 2023 r.

Pozwalają na podzielenie się zyskiem z akcjonariuszami i ponadto pozostawienie w spółce wystarczających środków na realizację planów inwestycyjnych. Unimot poinformował w czwartek, że rekomenduje, by na dywidendę z zysku osiągniętego w 2022 roku przeznaczyć 112,2 mln zł, co daje 13,65 zł dywidendy na akcję. Ostateczne decyzje dotyczące przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022 i ustalenia dat dnia dywidendy i dnia jej wypłaty, podejmie ZWZ.

  1. Pod marką AVIA firma UNIMOT rozwija w Polsce sieć stacji paliw oraz sprzedaje pozostałe produkty i usługi ze swojej oferty.
  2. Dzięki utrzymaniu pozycji niezależnego lidera w zakresie importu oraz dystrybucji paliw płynnych, firma planuje finansowanie budowy zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.
  3. Przeniesieniem część przedsiębiorstwa Emitenta do spółki w 100 proc.

Petrolnet.pl – newsy i wiadomości branży stacje paliw, convenience store, coffee & food

Wpływ miały również wyceny zapasów obowiązkowych oleju napędowego, przesunięcia w czasie w zakresie kosztów i przychodów związanych z obrotem paliwami ciekłymi i gazowymi oraz innymi produktami energetycznymi. Powyższa polityka dywidendowa obowiązuje począwszy od podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., wskazano także. Zarząd Unimotu rekomenduje, by na dywidendę z zysku osiągniętego w 2022 roku przeznaczyć 112,2 mln zł, co daje 13,65 zł dywidendy na akcję – poinformowała spółka w komunikacie. Grupa wykazała skonsolidowaną skorygowaną EBITDA w wysokości 120,7 mln zł (wzrost o 900% r/r). Skonsolidowane przychody w tym okresie wyniosły mln zł i są wyższe o 83% r/r.

„Jestem przekonany, robimy wszystko, żeby po tym roku powrócić do wypłaty dywidendy. Nasza polityka jest niezmienna, czyli 30% zysku przeznaczane na dywidendę. (…) Po wynikach za trzy kwartały już widać że to będzie rekordowa dywidenda w historii” – wskazuje prezes zarządu Adam Sikorski. Propozycja wypłaty, mimo że Srebro (XAG=X) – Statek rakietowy anty-Fiat wygląda na start! – Aktualności na żywo rekordowa, jest zgodna z polityką dywidendową, która zakłada rekomendowanie minimum 30% skonsolidowanego zysku netto na dywidendę. Po przeprowadzeniu analizy sytuacji finansowej spółki, zarząd podjął decyzję o zarekomendowaniu wypłaty znacznej części zysku w postaci dywidendy w wysokości 13,69 zł na jedną akcję.

Ferrum miał wst. ok. 1,44 mln zł straty netto, ok. 2,33 mln zł zysku EBIT w I kw. 2024

Ton w efekcie wzmożonego popytu na rynku krajowym oraz zaspakajania potrzeb gospodarki ukraińskiej i ludności Ukrainy w zakresie dostaw paliw. Unimot opublikował skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za cały 2022 rok. Skonsolidowana EBITDA skorygowana Grupy Unimot wyniosła w tym okresie 513,7 mln zł, a skonsolidowany zysk netto ukształtował się na poziomie 373,9 mln zł. Zarząd Unimot podjął decyzję, że będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie 13,69 zł na 1 akcję. Zapowiedział, że jako prezes i główny akcjonariusz spółki będzie rekomendował przeznaczenie na dywidendę 30% skonsolidowanego zysku netto, zgodnie z obowiązującą polityką dywidendową spółki.

Czynimy starania aby tak było, gdyż – co zawsze podkreślaliśmy – chcemy być spółką dywidendową. UNIMOT zamierza powrócić do wypłaty dywidendy już w przyszłym roku. Polityka dywidendowa została utrzymana i inwestorzy mogą spodziewać się przeznaczenia na wypłatę 30% zysku netto.

Pozytywnie wpłynęły segmenty oleju napędowego i biopaliw, LPG oraz energii elektrycznej (wynik Tradea). Negatywny wpływ na wyniki miał segment fotowoltaiki oraz stacje AVIA na Ukrainie. Główna korekta do wyniku EBITDA za I kwartał 2022 r. To realizacja zysków z transakcji na rynku energii elektrycznej zawartych w ubiegłym roku przez spółkę Tradea, na poziomie 21,5 mln zł.

Ustawa przede wszystkim negatywnie wpłynie na Tradea. Pośrednio więc będzie miała wpływ na wyniki grupy, choć zarząd zaznacza, że nie jest to ogromy problem dla UNIMOT. Następny, IV kwartał 2022 r., zarząd UNIMOT ocenia dobrze i jest spokojny o wynik roczny. Natomiast podchodzi ostrożnie do oczekiwań wyników za 2023 r. Wszystkie te założenia wyglądają bardzo dobrze i długofalowo powinny przełożyć się na wzrost dywidendy płaconej na jedną akcję.

Zależnej – Unimot Paliwa, przez co zmianie uległa struktura generowania zysków przez poszczególne podmioty z Grupy. Zarząd Unimot podjął decyzję w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału jednostkowego zysku netto za 2022 r. Zarząd będzie rekomendował ZWZ, by zyskw kwocie 112 zł przeznaczony był na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje 13,69 zł na 1 akcję, natomiast pozostałe 5 mln zł przeznaczone było na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza Unimot na posiedzeniu 20 kwietnia 2023 r.

Wpływ miały również wyceny zapasów obowiązkowych oleju napędowego, przesunięcia w czasie w zakresie kosztów i przychodów związanych z obrotem paliwami ciekłymi. Warunkiem wypłaty dywidendy jest całkowita spłata pożyczek otrzymanych w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” nie później niż 14 sierpnia 2024 r. Przy założeniu spełnienia powyższego warunku, dzień dywidendy został Easy Markets Forex Broker-przegląd i informacje Easy Markets wyznaczony na 15 sierpnia 2024 r., a termin wypłaty dywidendy na 28 sierpnia 2024 r. W przypadku braku spłaty zobowiązań wobec PFR, zarząd spółki rekomenduje przeznaczenie całkowitego zysku spółki za 2023 r. Nasze umowy z bankami finansującymi zakup Lotos Terminale uniemożliwiają wypłatę dywidendy za 2021 r. Dobre aktualne wyniki dają jednak nadzieję, że będziemy mogli powrócić do wypłaty dywidendy już od zysku za 2022 r.

Zarząd Unimot podjął decyzję o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu wypłaty 4 zł na akcję w postaci dywidendy. Unimot, z zysku osiągniętego w 2022 roku, przeznaczy na wypłatę dywidendy 112,2 mln zł, co daje 13,69 zł dywidendy na akcję – poinformowała spółka w komunikacie. Ze względu na przeprowadzane w tamtych okresach inwestycje. Główna korekta do wyniku EBITDA to realizacja zysków z transakcji na rynku energii elektrycznej zawartych w ubiegłym roku przez spółkę Tradea, na poziomie 21,5 mln zł o czym Grupa informowała w styczniu tego roku.

Wagony będą sukcesywnie dostarczane do końca marca 2023 r., a wartość inwestycji wyniesie 15,5 mln euro (tj. ok. 75,7 mln zł)” – wyjaśnia Adam Sikorski. Skonsolidowany zysk netto Grupy Unimot wyniósł w 2022 r. 373,9 mln zł i był wyższy o prawie 400 proc. W ramach tej strategii, Grupa Unimot zamierza również skupić swoje kluczowe aktywności biznesowe w obszarze transformacji energetycznej w jednej spółce – Unimot Energia i Gaz.

Tylko segment LPG wypracował wynik EBITDA ponad pięciokrotnie wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A. Ponadto, Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu 20 kwietnia 2023 r. Pozytywnie rozpatrzyła wniosek Zarządu Emitenta w sprawie podziału zysku netto, o którym mowa powyżej. Zarząd Unimot zarekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 32,79 mln zł, co daje 4 zł na akcję, z zysku za 2023 r., wynoszącego 45,04 mln zł, podała spółka. Pozostałą część zysku w wysokości 12,25 mln zł spółka chce przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Grupa Unimot wypracowała solidny wolumen sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw na poziomie 1,8 mln m3 (wzrost o 13 proc. r/r) oraz zwiększyła sprzedaż gazu LPG o 16 proc. „Liczymy, że do końca roku ta transakcja Euro handlowe: EUR/USD (EUR=X) z metastockiem – Wiadomości handlowe na żywo będzie zamknięta. (…) Dzisiaj przygotowujemy się na to, że zamkniemy tę transakcję do końca roku. W związku z tym będzie ona kontrybuowała do wyników 2023 roku dla naszej grupy” – podkreśla prezes.

Rekomendacja Zarządu Unimot dotycząca podziału zysku netto osiągniętego w 2022 r. Jest zgodna z polityką dywidendową dostosowaną do nowej struktury organizacyjnej i kapitałowej Grupy. Przeniesieniem części przedsiębiorstwa do spółki w 100 proc.